Centrum Zbůch
Vyhledávání
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a kterým nelze zajistit potřebnou pomoc a podproru v přirozeném sociálním prostředí.
Poslání je zaměřeno na rozšíření osobních možností uživatelů, na podporu zachování a dodržení dosavadního způsobu života, na podporu využívání všech veřejných institucí, využívání přirozených vztahových vazeb a zapojení uživatelů do místního společenství a společného života.
Plnění tohoto poslání je závazkem všech zaměstnanců vůči veřejnosti.

Cíle

Cílem poskytování sociálních služeb Centra pobytový a terénních sociálních služeb Zbůch je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti. Dále zajišťovat kvalitní a profesionální službu, která umožňuje uživatelům jejich maximální přiblížení k běžnému způsobu života.
Cílem služby je podporovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě, zapojovat uživatele do veřejného života, poskytovat podle typu služby bydlení pro uživatele, které se co nejvíce přizpůsobuje domácímu prostředí a vytvářet tak podmínky pro zachování soukromí uživatele. Podporovat vzdělávání uživatelů a profesní přípravu na povolání. Napomáhat uživatelům při uplatnění v běžném životě a na trhu práce.

Krátkodobé cíle pro rok 2024

1) Dokončení sanace sklepních prostor v obou budovách B+D, A+C a v budově prádelny. Zprovoznění šaten zaměstnanců a sociálních zařízení v těchto zrekonstruovaných prostorách.

2) Uzavření revitalizace zahrady, osazení cvičebních strojů a altánů v CPTS Zbůch.

3) Rekonstrukce střechy spojovacího koridoru mezi budovami CPTS Zbůch.

4) Oprava všech koupelen CHB Chotěšov.

5) Nastavení plánu školení a stáží zaměstnanců a zajištění prostředků na kvalitní a plynulé vzdělávání zaměstnanců v rámci celého roku 2024. Zajištění jednodenních stáží, včetně dvou vícedenních stáží v zařízeních v Plzeňském kraji i mimo něj.

6) Dokončení opravy střech v rekreačním středisku CPTS Sazamov.

Hodnocení splnění krátkodobých cílů z roku 2023

Dokončili jsme výstavbu bytů v budově 384, objekt L, završenou přestěhováním tří klientů do vlastních bytů. Dále proběhlo stěhování klientů do nového bytu CHB ve Škroupově ulici v Plzni, který je poskytnutý na službu CHB Magistrátem města Plzně, pro čtyři klienty CPTS Zbůch. Pokračuje oprava sklepních prostor, kde došlo ke změně projektu a navýšení nákladů z důvodu téměř nefunkční kanalizace a průsaku spodní vody. V CHB Chotěšov došlo k výměně výtahu. Revitalizace zahrady je dokončena, až na dodělávky, které proběhnou v jarních měsících. Vzdělávání zaměstnanců proběhlo dle plánu.

Krátkodobé cíle pro rok 2023

1) Objekt čp. 384, budova L, dokončení tří bytů pro klienty v terénní sociální službě.

2) Dokončení rekonstrukce prostorů šaten a okolí obou budov s ohledem na vyřešení průniku vody do sklepních prostor pro zaměstnance pod budovou.

3) Zahájení rekonstrukce CHB Chotěšov – výměna výtahu, oprava koupelen.

4) Příprava nového chráněného bydlení v Plzni a stěhování klientů z DOZP.

5) Zpracování průběžného plánu školení a stáží zaměstnanců a zajištění prostředků na kvalitní a plynulé vzdělávání zaměstnanců v rámci celého roku 2023.

6) Projekční příprava zahrady k relaxačně sportovním aktivitám klientů.

Hodnocení splnění krátkodobých cílů z roku 2022

Byla dokončena výstavba evakuačních výtahů. Zahájeny byly dvě velké rekonstrukce, jde o objekt L a sklepní prostory v celém zařízení CPTS Zbůch. Byla zpracována a odevzdána Strategie rozvoje CPTS Zbůch v letech 2023 -2025. V rámci školení zaměstnanců byl plán rozsahově splněn. Byly uskutečněné i krátkodobé stáže v partnerských zařízeních.

Krátkodobé cíle pro rok 2022

1) Příprava a zahájení rekonstrukce prostorů šaten pro zaměstnance pod budovou B+D a A+C spolu s okolím budov, a to s ohledem na řešení pronikání vlhkosti do suterénu budov.

2) Rekonstrukce objektu čp. 384, budova L vytvoření tří malometrážních bytů pro klienty v terénní sociální službě a oprava sítí v celém objektu.

3) Oprava střech a obnova vybavení dalších objektů A a B v rekreačním zařízení Sazamov a zajištění rozšíření odpoledních volnočasových aktivit pro klienty. Cílem je zlepšit rekreační a zájmové aktivity pro klienty.

4) Dokončení evakuačních výtahů a doplnění klimatizačních jednotek v obou objektech v rámci zajištění bezpečného a kvalitního ubytování pro klienty ve službě DOZP.

5) Zpracování průběžného plánu školení a stáží zaměstnanců a zajištění prostředků na kvalitní a plynulé vzdělávání zaměstnanců v rámci celého roku 2022.

Zásady

Zásady poskytování sociálních služeb jsou následující:

Vztah uživatelů a poskytovatele sociálních služeb je založen v souladu se zákonem o sociálních službách na smluvním základu.Uživatel je nejprve seznámen se základními dokumenty v zařízení a svými právy. Ve smlouvě si předem uživatel a poskytovatel společně dohodnou rozsah a způsob zajišťování sociálních služeb. Bezprostředně po uzavření smlouvy nastává etapa plánování průběhu poskytované sociální služby. Jsou vytvořeny individuální plány podpory, rehabilitační a ošetřovatelské plány, které uživateli sociální služby napomáhají dosáhnout stanoveného osobního cíle. Proces plánování je flexibilní.

V adaptačním procesu jsou uživatelé služby v úzkém kontaktu s odborným personálem, který řeší případné problémy bezodkladně.Uživatel si vybere klíčového pracovníka a za podpory odborného týmu plánuje budoucí cíle.

Uživatel služby má možnost přizpůsobit si svůj denní program podle svých představ a zvyklostí. Uživatelé služby se mohou zapojit do rozhodování o využití služeb, zástupci uživatelů jsou členy např. stravovací komise a dalších spolurozhodujících aktivit.

Poskytováním sociálních služeb zařízení předchází sociálnímu vyloučení uživatelů se sníženou soběstačností. Každý uživatel je chápán jako individuální osobnost.

Základem poskytování sociálních služeb je vždy individuální přístup personálu a jejich optimistický, citlivý a ohleduplný postoj k uživateli při dodržování veškerých platných legislativních norem a předpisů. Personál se při své činnosti řídí etickým kodexem pracovníků Centra pobytový a terénních sociálních služeb Zbůch. Veškerý personál splňuje, zákonem o sociálních službách, stanovené kvalifikační předpoklady pro výkon práce okruhu pracovníků v sociálních službách.Uživatelům je podle jejich přání a typu sociální služby poskytováno až 5 x denně stravování, potřebná ošetřovatelská, rehabilitační, sociální a terapeutická péče. Uživatelé mohou využít kulturní, společenské a sportovní akce podle programu, který nabízí poskytovatel nebo organizace v rámci místní komunity.

V rámci pobytu se uživatelé mohou připravovat na výkon povolání v profesních dílnách. Uživatelům je též poskytnuta podpora při zajištění méně náročné práce v dílnách pracovní rehabilitace v zařízení, popř. na otevřeném trhu práce.

Uživatelé mohou též využívat Rehabilitačně-rekreační středisko Sazamov v Hradišti u Domažlic.

Okruh osob kterým je sociální služba určena

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch poskytuje služby uživatelům s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením ve věku od 1 do 80 let v nepříznivých sociálních situacích a potřebující zajistit péči a podporu, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, nebo jinými službami. Jedná se o osoby se sníženou soběstačnosti v základních životních dovednostech, např. zajistit si vlastními silami péči o svoji osobu, používat veřejných míst a služeb, zajistit si práci a osobní aktivity. Uživatelé mají sníženou schopnost a dovednost uplatňovat vlastní právo. Charakteristickým znakem této skupiny je ohrožení sociálním vyloučením ze společnosti.

Věková struktura cílové skupiny u jednotlivých služeb

SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOZP CHB OS SR
děti předškolního věku 1 – 6 let -- -- -- Ano
Mladší děti 7 – 10 let -- -- -- Ano
starší děti 11 – 15 let -- -- -- Ano
dorost 16 – 18 let Ano Ano Ano Ano
mladí dospělí 19 – 26 let Ano Ano Ano Ano
dospělí 27 – 64 let Ano Ano Ano Ano
mladší senioři 65 – 80 let Ano -- -- --

Negativní vymezení cílové skupiny

Jde zejména o osoby:

  • s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
  • jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují pravidla organizace, ohrožují sebe nebo ostatní uživatele, vyžadují nebo potřebují stálou osobní asistenci),
  • závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, apod.) nebo osoby ve stádiu léčení ze závislosti na těchto látkách,
  • s poruchami chování
  • s chronickým infekčním onemocněním.