Centrum Zbůch
Vyhledávání
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a kterým nelze zajistit potřebnou pomoc a podproru v přirozeném sociálním prostředí.
Poslání je zaměřeno na rozšíření osobních možností uživatelů, na podporu zachování a dodržení dosavadního způsobu života, na podporu využívání všech veřejných institucí, využívání přirozených vztahových vazeb a zapojení uživatelů do místního společenství a společného života.
Plnění tohoto poslání je závazkem všech zaměstnanců vůči veřejnosti.

Cíle

Cílem poskytování sociálních služeb Centra pobytový a terénních sociálních služeb Zbůch je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti. Dále zajišťovat kvalitní a profesionální službu, která umožňuje uživatelům jejich maximální přiblížení k běžnému způsobu života.
Cílem služby je podporovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě, zapojovat uživatele do veřejného života, poskytovat podle typu služby bydlení pro uživatele, které se co nejvíce přizpůsobuje domácímu prostředí a vytvářet tak podmínky pro zachování soukromí uživatele. Podporovat vzdělávání uživatelů a profesní přípravu na povolání. Napomáhat uživatelům při uplatnění v běžném životě a na trhu práce.

Krátkodobé cíle pro rok 2022

1) Příprava a zahájení rekonstrukce prostorů šaten pro zaměstnance pod budovou B+D a A+C spolu s okolím budov, a to s ohledem na řešení pronikání vlhkosti do suterénu budov.

2) Rekonstrukce objektu čp. 384, budova L vytvoření tří malometrážních bytů pro klienty v terénní sociální službě a oprava sítí v celém objektu.

3) Oprava střech a obnova vybavení dalších objektů A a B v rekreačním zařízení Sazamov a zajištění rozšíření odpoledních volnočasových aktivit pro klienty. Cílem je zlepšit rekreační a zájmové aktivity pro klienty.

4) Dokončení evakuačních výtahů a doplnění klimatizačních jednotek v obou objektech v rámci zajištění bezpečného a kvalitního ubytování pro klienty ve službě DOZP.

5) Zpracování průběžného plánu školení a stáží zaměstnanců a zajištění prostředků na kvalitní a plynulé vzdělávání zaměstnanců v rámci celého roku 2022.

Hodnocení splnění krátkodobých cílů z roku 2021

Během roku 2021 byla dokončena výměna oken budovách A+C, B+D a na dalších objektech v areálu.
Klub U Baby Jagy zahájil činnost a slouží klientům služby DOZP i sociální rehabilitaci.
V rekreačním zařízení v Sazamově byla dokončena úplná rekonstrukce objektu C, tedy střechy, koupelen a vnitřního vybavení.
Výstavba dvou evakuačních výtahů započala v podzimních měsících roku 2021 a bude dokončena v první polovině roku 2022.
Byl dokončen projekt na budovu čp. 384, objekt L a koncem roku 2021 proběhne výběrové řízení na zhotovitele.
V rámci školení byl plán jednotlivých školení rozsahově splněn a uskutečnily se i některé krátkodobé stáže.

Krátkodobé cíle pro rok 2021

1) Dokončení výměny venkovních prvků v budovách A+C, B+D a na dalších objektech v areálu zařízení. Rekonstrukce prostorů šaten pro zaměstnance pod budovou B+D.

2) Zahájení aktivit odpoledního Klubu U Baby Jagy. Zlepšení prostředí pro rekreaci klientů na rekreačním zařízení Sazamov.

3) Zpracování průběžného plánu školení a stáží zaměstnanců a zajištění prostředků na kvalitní a plynulé vzdělávání zaměstnanců v rámci celého roku 2021.

4) Zajištění evakuačních cest pro uživatele v obou budovách CPTS Zbůch v návaznosti na projekt evakuačních výtahů a zahájení stavby (posunutí z roku 2020)

5) Zpracování projektu na objekt čp. 384, budova L vytvoření dvou bytů pro klienty sociální rehabilitace.

Hodnocení splnění krátkodobých cílů z roku 2020

Vzhledem k celosvětové pandemii onemocnění COVID-19 došlo k posunu některých staveb plánovaných na rok 2020. Jedná se především o výstavbu dvou evakuačních výtahů, přičemž dalším aspektem posunu bylo zajištění úplného projektu a financování stavby. Také v rámci školení byl plán rozsahově splněn, ale nebylo možné uskutečnit plánované stáže.

Principy

Principy poskytování sociálních služeb jsou následující:

Vztah uživatelů a poskytovatele sociálních služeb je založen v souladu se zákonem o sociálních službách na smluvním základu.Uživatel je nejprve seznámen se základními dokumenty v zařízení a svými právy. Ve smlouvě si předem uživatel a poskytovatel společně dohodnou rozsah a způsob zajišťování sociálních služeb. Bezprostředně po uzavření smlouvy nastává etapa plánování průběhu poskytované sociální služby. Jsou vytvořeny individuální plány podpory, rehabilitační a ošetřovatelské plány, které uživateli sociální služby napomáhají dosáhnout stanoveného osobního cíle. Proces plánování je flexibilní.

V adaptačním procesu jsou uživatelé služby v úzkém kontaktu s odborným personálem, který řeší případné problémy bezodkladně.Uživatel si vybere klíčového pracovníka a za podpory odborného týmu plánuje budoucí cíle.

Uživatel služby má možnost přizpůsobit si svůj denní program podle svých představ a zvyklostí. Uživatelé služby se mohou zapojit do rozhodování o využití služeb, zástupci uživatelů jsou členy např. stravovací komise a dalších spolurozhodujících aktivit.

Poskytováním sociálních služeb zařízení předchází sociálnímu vyloučení uživatelů se sníženou soběstačností. Každý uživatel je chápán jako individuální osobnost.

Základem poskytování sociálních služeb je vždy individuální přístup personálu a jejich optimistický, citlivý a ohleduplný postoj k uživateli při dodržování veškerých platných legislativních norem a předpisů. Personál se při své činnosti řídí etickým kodexem pracovníků Centra pobytový a terénních sociálních služeb Zbůch. Veškerý personál splňuje, zákonem o sociálních službách, stanovené kvalifikační předpoklady pro výkon práce okruhu pracovníků v sociálních službách.Uživatelům je podle jejich přání a typu sociální služby poskytováno až 5 x denně stravování, potřebná ošetřovatelská, rehabilitační, sociální a terapeutická péče. Uživatelé mohou využít kulturní, společenské a sportovní akce podle programu, který nabízí poskytovatel nebo organizace v rámci místní komunity.

V rámci pobytu se uživatelé mohou připravovat na výkon povolání v akreditovaných kurzech profesní přípravy. Uživatelům je též poskytnuta podpora při zajištění méně náročné práce v dílnách pracovní rehabilitace v zařízení, popř. na otevřeném trhu práce.

Uživatelé mohou též využívat Rehabilitačně-rekreační středisko v Sazamově u Domažlic.

Cílová skupina

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch poskytuje služby uživatelům s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením ve věku od 1 do 80 let, kteří jsou v nepříznivých sociálních situacích a potřebují zajistit péči a podporu, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, nebo jinými službami. Jedná se o zajištění sociálních služeb pro uživatele, kteří navštěvují základní školu se speciálním programem, roční kurzy profesní kvalifikace, kondiční ergoterapii, nebo již pracují. Charakteristickým znakem této skupiny je ohrožení sociálním vyloučením ze společnosti. U těchto osob se jedná o snížení soběstačnosti v základních životních dovednostech - zajistit si vlastními silami péči o svoji osobu, používat veřejných míst a služeb, zajistit si vzdělávání a práci. Uživatelé mají sníženou schopnost a dovednost uplatňovat vlastní právo.

Věková struktura cílové skupiny u jednotlivých služeb

SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOZP CHB OS SR
děti předškolního věku 1 – 6 let -- -- -- Ano
Mladší děti 7 – 10 let -- -- -- Ano
starší děti 11 – 15 let -- -- -- Ano
dorost 16 – 18 let Ano Ano Ano Ano
mladí dospělí 19 – 26 let Ano Ano Ano Ano
dospělí 27 – 64 let Ano Ano Ano Ano
mladší senioři 65 – 80 let Ano -- -- --

Negativní vymezení cílové skupiny

Jde zejména o osoby:

  • s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
  • jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují pravidla organizace, ohrožují sebe nebo ostatní uživatele, vyžadují nebo potřebují stálou osobní asistenci),
  • závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, apod.) nebo osoby ve stádiu léčení ze závislosti na těchto látkách,
  • s poruchami chování
  • s chronickým infekčním onemocněním.

Základní okruhy pro rozvoj zařízení na léta 2019-2021

1. Poskytování sociální služby a léčebné rehabilitace osobám se zdravotním postižením bez rodiny, příjmu a přístřeší, které jsou schopné absolvovat sociální rehabilitaci a po životním nasměrování žít mimo zařízení sociálních služeb.

2. Zkvalitnění edukační přípravy uživatelů na samostatný život, a to především v oblasti finanční gramotnosti, psychického zvládání problémů a jejich samostatného řešení.

3. Stálé rozšiřování chráněného bydlení a terénních služeb pro osoby žijící již samostatně v pronajatých bytech.

4. Vylepšování hospodářského výsledku organizace pomocí dotací z Plzeňského kraje, od soukromých podporovatelů a organizací. Prohloubení spolupráce s okolními obcemi a svazky obcí.

5. Zlepšení vybavení pro volnočasové aktivity uživatelů a rozšíření nabídky těchto aktivit.