Centrum Zbůch
Vyhledávání
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH

Historie

První zmínky o veřejné charitativní péči v západočeském regionu spadají do roku 1921, kdy byl v Plzni při Zemském úřadě ustanoven odbor, jehož úkolem bylo pečovat o zmrzačelé děti. Za tímto účelem vznikl Masarykův ústav pro zmrzačelé, který byl předchůdcem pozdějšího Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch. Z ústavu pro zmrzačelé v Plzni, byli lidé s postižením poprvé převezeni do Zbůchu v létě 1969 a od 4. 9. 1969 byl oficiálně zahájen provoz.

Zařízení bylo samostatnou rozpočtovou organizací bývalého Západočeského krajského národního výboru. Zařízení se zaměřovalo na péči o děti a mládež s kombinovanými vadami - jako jediné v České republice. Zařízení v této době plnilo své charitativní a výchovné poslání, které nevybočovalo z rámce tehdejších zvyklostí. V zařízení byla pouze zvláštní škola, internát a léčebná rehabilitace. Od ledna 1991 byl Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch samostatnou rozpočtovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Po roce 1991 se Ústav zaměřil především na zlepšení kvality léčebné rehabilitace a ergoterapie, s cílem zkvalitnit a zintenzivnit rehabilitaci především v raném věku. Dále se zaměřil na vytvoření širšího spektra sociálních služeb, zaměřené především na integraci uživatelů do společnosti a na větší otevřenost organizace vůči společnosti. Byly modernizovány zastaralé provozy a postupy, opravovány všechny budovy. Budovy byly propojeny zastřešenými a zateplenými chodbami. Byl vybudován areál pro hiporehabilitaci, multifunkční hřiště s umělým povrchem, Výcvikové chráněné bydlení Zbůch, Chráněné bydlení s provozovnou v Chotěšově a Chráněné bydlení Plzeň - Nová Hospoda.

V tomto období zařízení zorganizovalo čtyři mezinárodní odborné semináře na téma Hiporehabilitace, za účasti řady odborníků z této oblasti z domova i z dalších evropských zemí. Přednášky, v nichž byly uveřejněny i práce pracovníků zařízení, byly publikovány ve vydaných sbornících. V zařízení proběhlo též několik celostátních školení v oboru hiporehabilitace.

V rámci mezinárodní spolupráce s obdobnými organizacemi byly uskutečněny v Plzni v roce 1991 a 1998 Hry bez hranic, kde se setkali lidé se zdravotním postižením ze šesti evropských států. Tento projekt započal v roce 1990 v Regensburgu v Německu a v organizování těchto akcí se poté vystřídalo dalších osm států střední Evropy.

V roce 1995 a 1996 byl zajištěn pod patronací PHARE výcvik rehabilitačních pracovníků v Bobathově metodě a výcvik socioterapeutů pro chráněné bydlení v rámci projektu Zlepšení kvality života tělesně postižených dětí a mládeže. Bobathova metoda byla plně zapojena do činnosti rehabilitačního oddělení.

V roce 1997, po skončení tohoto projektu, proběhl seminář k problematice chráněného bydlení a deinstitucionalizace ústavní péče. Zařízení splnilo podmínky pro akreditaci vzdělání pracovníků se zaměřením na vzdělávání asistentů sociální péče a asistentů pečovatelské služby. V trendu otevírání se institucí společnosti byla práce zaměřena na organizování akcí, které vytvářely spolupráci mezi běžnou populací a osobami se zdravotním postižením. Jednalo se především o sportovní a kulturní akce a možnost spolupráce mezi odbornými pracovišti jako střední pedagogické a zdravotní školy, vyšší odborné školy, Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Karlova.

Po vstupu platnosti Zákona o sociálních službách byl Ústav v roce 2007 zaregistrován jako poskytovatel sociálních služeb pro sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Týdenní stacionář a Denní stacionář. V dubnu 2010 byl Týdenní stacionář zrušen a v září 2010 byla zaregistrována sociální služba Odborné sociální poradenství.

Zařízení ve své investiční činnosti vybudovalo a dokončilo výstavbu zácvikových dílen, které připravují pro pracovní činnost až 50 uživatelů sociálních služeb. Zařízení je zároveň akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání pracovníků v sociálních službách a od roku 2007 zajišťuje ročně vzdělávání pro více než 50 budoucích pracovníků v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči a na základní výchovnou nepedagogickou činnost.

Zařízení bylo v letech 2007 - 2013 zapojeno spolu s dalšími 31 organizacemi ze všech krajů ČR do projektu Podpora transformace sociálních služeb. Od roku 2013 je zapojeno do navazujícího individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Transformace sociálních služeb, který je realizován Odborem implementace fondů EU a Odborem sociálních služeb a sociální práce.

V roce 2011 bylo akreditováno profesní vzdělávání v sedmi vzdělávacích programech (Úpravy a opravy oděvů, Údržba veřejné zeleně, Vazačské práce, Výroba jednoduchých dekorativních keramických předmětů, Výroba dekorativních předmětů z pedigu, Šička interiérového vybavení, Provádění manipulačních prací se zbožím ve skladu).

Od 1. 1. 2013 se organizace stává státní příspěvkovou organizací a současné dochází ke změně názvu zařízení na Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Zřizovatelem i nadále zůstává Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

V roce 2013 byla rozšířena sociální služba Chráněné bydlení o individuální chráněné bydlení v běžné bytové zástavbě na území města Plzně a v okolí, celkem v sedmi bytech.

V druhé polovině roku 2014 byly zrušeny služby Odborné sociální poradenství a Denní stacionář. Zároveň byly registrované sociální služby Sociální rehabilitace (v ambulantní, terénní i pobytové formě) a Odlehčovací služby.